Dėl LR aplinkos ministro 2019m. gegužės 9d. įsakymo nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo

2019-11-09

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/6d8c28f0b35d11e48601d026d7145559/content_files/image001.gif

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2019 M. GEGUŽĖS 9 D. ĮSAKYMO NR. D1-275 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2019 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 15 Nr. D1-613

Vilnius
 

 

P a k e i č i u Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojantį planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“:

1. Papildau 1.2.3. papunkčiu ir jį išdėstau taip:

„1.2.3.

Esamos įrangos modernizavimas  pritaikant šilumos akumuliavimui, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje siekiant didinti energinį efektyvumą, esamų įrenginių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį

7000

1000

Šilumos tiekimo įmonės;

nepriklausomi šilumos gamintojai

30 % tinkamų finansuoti išlaidų (kai pagalba teikiama didelėms įmonėms);

40 % tinkamų finansuoti išlaidų (kai pagalba teikiama vidutinėms įmonėms);

intensyvumas gali būti 10 % padidintas kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse.

Priemonės lėšomis finansuojama centralizuoto šilumos tiekimo modernizavimui įsigyjama įranga, bet ne savo poreikiams tenkinti.

Subsidijos dydį ribojantis aplinkosauginio efektyvumo kriterijus netaikomas.

Tęstinis

 

2. Papildau 1.2.4. papunkčiu ir jį išdėstau taip:

„1.2.4.

Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas

5000

5000

Fiziniai asmenys, atitinkantys Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. D1-605, reikalavimus

1000 Eur kompensacinė išmoka.

Tęstinis“

 

3. Pakeičiu  1.3. punkto pastraipą „IŠ VISO (1)“ ir ją išdėstau taip:

 

„IŠ VISO (1):

 

53600

 

28300 “

 

 

4. Pakeičiu 2.1.1.1. papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.1.1.1.

Darbo užmokestis

1221,7

1221,7

AM

433

433

APVA

302,3

302,3

AAA

96

96

VMT”

 

5. Pakeičiu  3.3. punkto pastraipą „IŠ VISO (1+2+3)“ ir ją išdėstau taip:

 

„IŠ VISO (1+2+3):

 

74499,7

 

47631,7“

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                                                                                                        Kęstutis Mažeika

Šaltinis